freepeople优惠码怎么用?在freepeople为自己买一件少女服装,但是心疼钱的话,怎么办?要想省钱的话,freepeople优惠码是一个不错的考虑手段。在freepeople购物,使用freepeople优惠码可能会更划算。在券妈妈直接领取freepeople优惠码,在领取freepeople优惠码之后,我们改如何使用?下面为您详细介绍一下freepeople优惠码怎么用。

 

freepeople优惠码怎么用?
freepeople优惠码怎么用?在券妈妈领券之后,直接达到freepeople活动页面买我们所需要的衣服,接着根据以下步骤进行:

1.首先访问并登陆freepeople网站(http://www.freepeople.com)
2.选择您要购买的海淘商品到购物车 
3.在结账页面找到可以输入freepeople优惠码的输入框,复制券妈妈提供的freepeople优惠码到输入框里,点击使用即可
 
freepeople优惠码