Rakuten乐天优惠码怎么用?在Rakuten乐天购买正宗的花王纸尿裤,使用Rakuten乐天优惠码无疑是最好的优惠手段。关于Rakuten乐天优惠码怎么有这个问题,券妈妈直接为您提供最新的Rakuten乐天优惠码。在领取Rakuten乐天优惠码之后,下面小编来为您正式介绍一下Rakuten乐天优惠码怎么用。
 
 
Rakuten乐天优惠码怎么用
1.首先访问并登陆Rakuten乐天网站(http://www.rakuten.com)
2.选择您要购买的海淘商品到购物车 
3.在结账页面找到可以输入Rakuten乐天优惠码的输入框,复制券妈妈提供的Rakuten乐天优惠码到输入框里,点击使用即可
Rakuten优惠码